︿

Shri Damodarashtaka — Srila Gurudeva

Укулеле
Гитара

Бой

Помогите выбрать бой

Аккорды

						 
Вступление: Dm7 Am7 Dm7 Am7 F C A7 Dm7

Dm7     Gm  Dm7     Gm
 Isvara lure sac-cid-ananda-rupam
Dm7     Gm      A7     Dm
lasat-кundаli Gокulа bhradžamanam
Dm      Dm7  C
Yashoda-внijоluкнаlаd dhavamanam
Gm      C     A7      Dm7 Am7 Dm7 Am7
paramrištam atjantato drutja gopja

rudantam muhur Netra-jugmam mridžantam
каrаmвноdža-jugmena sатаnка-netram
muhuh švasa-camp-тrirекнаnка-каnтна-
sthita graivam Damodar-внактi-Baddha

iтidriк lilabhir all-ananda-кundа
All-Ghose nimadždžantam акнуарауаnтаm
tadiyeshita-geshu внактаir dzhitatvam
Punah prematas there shatavritti Vande

hare кṛṣṇa hare кṛṣṇa
кṛṣṇa кṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare

Проигрыш: Dm7 Am7 Dm7 Am7 F C A7 Dm7 Am7 Dm7 Am7
 Dm7  Gm  Dm7  Gm Dm7 Gm  A7  Dm
E---1--1-3-3-5----1---1-3-----1---1-3-3-1--0--1-0--------
B-3--3-----------3---3--------3---3--------------------3-
G-------------------------------------------------------- - 2p.
D--------------------------------------------------------

 Dm Dm7 C       Gm  C   A7   Dm7 Am7 Dm7 Am7
E--5--5-5-6-5--3-3-1-5-3-----1-1-5-3-1-0--1-0-----------
B--------------------------------3-3------------------3-
G-------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------

namo deva damodarananta Visna
Prasid Prabhu duнкна-džalabdhi-Magne
кriра-Dristi-vrištjati-dynamo-batana
grihaneša mam agjam édhj axiom-drišjah

Namas and 'pro damne sphurad-Deepti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo rаdнiкауаi tvadiya-priyayai
namo 'Nantes lilaya devaya tubhyam

hare кṛṣṇa hare кṛṣṇa
кṛṣṇa кṛṣṇa hare hare 
hare rāma hare rāma
Gm    C  A7   Dm7
rāma rāma hare hare
Dm      Dm7  C
hare кṛṣṇa hare кṛṣṇa
Gm    C  A7   Dm7
кṛṣṇa кṛṣṇa hare hare 
Dm      Dm7  C
hare rāma hare rāma
Gm    C  A7   Dm7
rāma rāma hare hare

Аккорды Srila Gurudeva - Shri Damodarashtaka для гитары и укулеле

Какой бой?
Помогите начинающим выбрать бой для этой песни
Выберите бой и нажмите кнопку Голосовать
Проголосовали 0 человека

Еще песни

UKULA

Темная версия

По все вопросам [email protected]

Шрифт

|
+

Дизайн